Přeskočit navigaci.
Domů

Publikace

Publikace o korpusu Monolog

Štěpánová, V. (2011). Korpus rozhlasových nahrávek. In: Čermák, F. (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011. Svazek 2. Výzkum a výstavba korpusů. Praha: NLN. s. 74–77.

Štěpánová, V. (2012). Česká ortoepie a její současné problémy. In: Palecsková, D. – Kumorová, Z. – Gregorík, P. (eds.): Rara Avis IX. 1. diel – jazykoveda. Zborník z IX. medzinárodnej filologickej konferencie. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, s. 219–223.

Štěpánová, V. (2012). Korpus řečových vzorů. In: Múcsková, G. (ed.): Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov, Častá-Papiernička 24.–26. 11. 2010. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, s. 565–567.

Štěpánová, V. (2013). Die Aufnahmen von professionellen Sprechern aus dem öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunk – Quelle der Forschung der tschechischen Aussprachenorm. In: Kuße, H. – Kosourová, H. (Eds.): Tschechisch in den Medien. Beiträge zum 6. Bohemicum Dresdense 11. November 2011. Specimina Philologiae slavicae, 177. München – Berlin: Verlag Otto Sagner. s. 67–71.

 

Publikace, v nichž jsou použita data z korpusu Monolog

Štěpánová, V. (2013). Nová možnost zkoumání (nejen) zvukové roviny jazyka – korpus Monolog. Lingvistika Praha 2013 [on-line]. Publ. 10. 7. 2013. Dostupné z WWW: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/186

Štěpánová, V. (2014). Devatenáct set softwarů hardwarů (analýza vybraných výslovnostních jevů v češtině). In: Varia XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, s. 422­–426. Abstrakt dostupný na WWW: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22_abstrakty.pdf

Štěpánová, V. (2015). K dnešním možnostem výzkumu mluvené češtiny. In: Czok, M. – Czemplik, N. – Nousch, A. – Veselka, M. (eds.). Między regionalizmami a kosmopolityzmem. Polska, niemiecka i czeska literatura, język i kultura. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji interFaces we Wrocławiu i w Karpaczu. Leipzig – Dresden – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Neisse Verlag, s. 253–261.

Štěpánová, V. (2015). K obtížnému shánění (korpusových dat pro fonetický výzkum). In: Děngeová, Z. – Vališová, P. (eds.). Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií. Sborník z Konference studentů českého jazyka 2013 (Brno 4. 10. 2013). Praha: Ústav pro jazyk český, s. 36–41. Dostupné z WWW: http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/sys/galerie-download/sbornik-brling.pdf

Štěpánová, V. (v tisku). Jak se vyslovuje Slovensko? In: Varia XXIIIZborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Harmónia, 20.–22. 11. 2013).